toggle menu
Играй Награди Продукти Помощ
Участвай

Правила за „Супер промоция“!I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоцията се организира под името „Супер промоция”.
Промоцията се организира на територията на Република България.
Срок на промоцията: 1.02.2017г – 15.06.2017г.
Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията.
1.1 На територията на България промоцията се осъществява от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

2. Участници в промоцията
В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията включва следните продукти с промоционална опаковка и с производствен промоционален код, отпечатан върху стикер, наричан по-долу кодът:

  1. Тedi нектари – 300 ml
  2. Tedi нектари – 900 ml
  3. Tedi бисквити – 100/90 г
  4. Tedi нектари - 200ml
  5. Tedi Waterrr - напитки– 500 ml
  6. Tedi Play- напитки – 400 ml, наричани по-долу Продуктите.
2. Продажбите на продуктите, свързани с промоцията, започват на 1.02.2017г. и продължават до 15.06.2017г. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в промоцията. 3. Кодът, поставен върху опаковката на продукта, е скрит върху стикер зад етикета или върху стикер на опаковката. Разкриването му е възможно само след закупуване на продукта.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:

а/ да закупи в периода 1.02.2017г. – 15.06.2017г. необходимия брой промоционални продукти в зависимост от наградата, за която е решил да участва;
б/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта www.tedi.bg - съставяйки своя лична парола съдържаща цифри, малки и големи букви на латиница. От този момент потребителят дава начало на своето участие като за всяко следващо достъпване до своя профил ще е необходимо да използва e-mail адреса и паролата си. Играта се провежда на www.tedi.bg в периода от 00:00:00 часа на 1.03.2017г. до 23:59:59 часа на 15.06.2017г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия (вевеждат се на кирилица), и-мейл адрес (въвежда се на латиница), мобилен телефонен номер, уникален код (който ще получи като SMS) и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 01.03.2017г. до 23:59:59 часа на 15.06.2017г. на следния сайт: www.tedi.bg, като въведе кода от промоционалния стикер. Кодът се състои от букви и цифри, изписани с главни символи на латиница. Код, който е неправилно въведен, се счита за невалиден.
в/ Организаторът предоставя възможност на участниците да създадат свой профил и да регистрират кодове и през приложението на играта в FB страницата на марката с адрес: www.facebook.com/bgtedi/

2. Със завършване на регистрацията физическото лице или законният представител – родител/настойник дава съгласието си за обработване на собствените си и на представлявания лични данни.
3. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД. С регистрацията на интернет сайта www.tedi.bg участникът се съгласява личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на бюлетини и покани за участия в състезания и томболи.
4. Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в промоцията еднократно. При регистрацията участникът въвежда своя и-меил, който става неговото потребителско име за достъп и парола. В случай на закупуване на следващ промоционален продукт участникът регистрира кода на закупения продукт, като влиза на сайта www.tedi.bg или през FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi/ , използвайки потребителското си име и паролата си.
5. Допустимо е използването само на кирилица за регистрация на потребителски профил.

6. Всеки участник трябва да запази до края на промоцията стикера/етикета с промоционалния код, вписан върху него и регистриран от участника на сайта www.tedi.bg или от FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi. При предоставяне на награда на участник организаторът има право да изиска стикерите/етикетите на всички продукти с кодове, вписани от участника на сайта www.tedi.bg или от FB приложението на играта на адрес www.facebook.com/bgtedi. В тези случаи предоставянето на оригиналните кодове се счита за съществено условие за получаване на някоя от наградите във връзка с промоцията.
7. За получаване на гарантирани награди от играта „Супер промоция“ участникът трябва да регистрира минимум определения в раздел V брой кодове в рамките на определения период.

V. РЕГИСТРИРАНЕ НА КОДОВЕ

1. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове, като регистрацията на всеки код се свързва със закупуването на промоционален продукт (носещ символите на играта „Супер промоция) от участника. Кодът се регистрира еднократно на www.tedi.bg или www.facebook.com/bgtedi през профила на участника и след натрупване на определен брой, може да бъде разменен за една от посочените награди в раздел VI. 2. Гарантираните награди се предоставят за следния брой регистрирани кодове: а/ Несесер Tedi– 10 кода;
б/ Ръчен часовник Tedi – 12 кода;
в/ Ученическа раница Tedi – 20 кода;
г/ Спален комплект Tedi – 35 кода;
д/ Куфар Tedi – 50 кода

VI. НАГРАДЕН ФОНД

1. Гарантирани награди:

  а/ Първа гарантирана награда – 300 Несесери Tedi;
  б/ Втора гарантирана награда – 800 Ръчни часовници Tedi;
  в/ Трета гарантирана награда – 400 Раници Tedi;
  г/ Четвърта гарантирана награда – 500 Спални комплекти Tedi;
  д/ Пета гарантирана награда – 200 Куфари Tedi
2. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на промоцията, е по една гарантирана награда от вид.

VIII. УЧАСТИЕ ЗА ГАРАНТИРАНИ НАГРАДИ

Превръщане на кодове в гарантирани награди

1. В случай че е събрал необходимия брой кодове за определен вид награда и при положение че същата е в наличност, Участникът ще получи известие в профила си, което го информира за това, като, ако желае, може да замени събраните кодове за съответната награда. Организаторът не носи отговорност за количественото изчерпване на наградите, всички видове награда и техните количества биха могъл да се изчерпят във всеки един момент през периода на играта. Справка за оставащи количества и спечелени награди ще е налична през целия период на сайта на промоцията.
2. Всеки участник може да замени регистрираните от него кодове за избраната от него гарантирана награда по всяко време в периода от 1.03.2017г. (начало на регистриране на кодовете на сайта на промоцията) до 15.06.2017г., при условие че е събрал необходимия брой кодове, посочен за съответната гарантирана награда, и гарантираната награда не е изчерпана. На сайта www.tedi.bg e постоянно достъпна информация в реално време за броя спечелени и броя останали налични към момента гарантирани награди от всеки вид.
3. Участник, който иска да замени кодовете си за гарантирана награда, отбелязва съответната гарантирана награда на сайта www.tedi.bg.
4. Участникът може да избере гарантирана награда/и за всички или за част от събраните кодове.
5. Кодовете, заменени за гарантирани награди, се приспадат от общия брой на кодовете, събрани от участника.
6. В случай че избраната гарантирана награда е изчерпана, кодовете могат да бъдат използвани за друга награда, която е в наличност.
7. Всеки участник има право само на една гарантирана награда от съответния вид.

IX. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Обявяване на резултатите от играта
1. Всеки участник в играта, събрал необходимия брой кодове за съответната гарантирана награда, за която участва, получава известие в профила на www.tedi.bg и SMS известие, че печели избраната от него награда.

2. Доставка на наградите:

  1. В рамките на 3 работни дни от деня на обявяване на наградата в профила на участникът или упълномощено от него лице се свързва по телефон с Call Center 02/4191218 или 0898150518, за да предостави адрес за доставка на спечелената награда. Участникът има опция и сам да попълни в личния си профил адрес и данни за доставка на наградата. Чрез имейл, на участникът могат да му бъдат поискани снимки/сканирани копия на регистрираните стикери/кодове, с които е спечелена съответната награда. Участникът следва да предостави исканите данни в срок до 3 дни от поискването им от Организатора. Адресът за доставка на наградите ще бъде предоставен, чрез попълване на контактна форма в личния профил на участника в уебсайта на играта или, чрез телефонно обаждане от страна на участника на номер 024191218/ 0898150518
  2. Ако участникът не предостави необходимите данни в посочения срок за доставка на наградата описани т.2.1 от настоящия раздел, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец от края на Играта или ако се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, Организаторът има право да не предостави наградата.
  3. Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 20 работни дни, след като печелившият се свърже с Организатора посредством телефонно обаждане или чрез предоставяне на личните си данни за доставка на награда в електронния си профил.
  4. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
  5. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
  6. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 5, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
  7. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
  8. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
  9. Участникът трябва да запази опаковките и стикерите на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
  10. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

X. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

1. Процедура по обжалване и рекламации
Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й 1.02.2017г. – до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни от крайния срок за доставка на наградите. Срокът се счита спазен, ако пощенското клеймо сочи последния ден от срока. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес на участника, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник.
2. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

XI. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Отговорност на Организатора


1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща.
2. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
3. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, фейсбук-страницата на Tedi, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
4. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.

XII. РАЗНИ


1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес www.tedi.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на www.tedi.bg. В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
3. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.
4. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
5. С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.

Колко кода са необходими за награда

Несесер Tedi - 10 кода
Ръчен часовник Tedi - 12 кода
Ученическа раница Tedi - 20 кода
Спален комплект Tedi - 35 кода
Куфар Tedi - 50 кода


Продукти участващи в промоцията

 • Tedi Play
 • Tedi Waterrr
 • Tedi Classic 300 и 900 ml
 • Tedi Biscuits