07.11.2018

ПРОМО

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „СПЕЧЕЛИ КУФАР С TEDI!“ Раздел I. ОРГАНИЗАТОР 1. Промоцията „СПЕЧЕЛИ КУФАР С TEDI!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор. Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2. Промоцията се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България. 3. Промоцията е с продължителност от 05.11.2018г. до 20.12.2018г. във всеки търговски обект, в който е организирана, като конкретния срок на провеждане за всеки търговски обект е отразен изрично на рекламните материали за промоцията, изложени в съответния търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на промоцията по обекти, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook страницата на TEDI - https://www.facebook.com/TEDIBG/ Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 4. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри. Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 5. Промоцията се провежда в обозначените с рекламни материали на Промоцията търговски обекти, наричани по-долу „обекти“. 6. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. В Промоцията може да се участва при закупуване на три продукта мус по избор с търговската марка TEDI , наричани по-долу „промоционалните продукти“. 7. Промоционалните продукти могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън горепосочения период, но регистрирането на касови бележки и участието в томболата ще бъде невъзможно извън този период. Какво трябва да направите, за да участвате в Промоцията и/или в томболата за спечелване на наградите? 8. Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва: 8.1. Да закупи в периода на провеждане на промоцията в съответния търговски обект участващ в промоцията три продукта мус по избор с търговската марка TEDI, като получи касовата бележка (касов/фискален бон) за въпросната покупка. 8.2. Да изпише телефонния си номер за връзка на гърба на касовата бележа за въпросната покупка. 8.3. Да заяви своето участие като пусне касовата бележка с изписания си телефонен номер в специално обозначена за целта промоционална кутия на „TEDI”, находяща се в обекта, след касовата зона. 8.4. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, стига те да са за отделни покупки на промоционални продукти с търговската марка TEDI, съгласно условията на промоцията. 8.5. С пускането на касовата бележка в промоционалната кутия, физическото лице или законният представител – родител/настойник, дава съгласието си за обработване на собствените си или на представлявания лични данни. Също така, с последното физическото лице или законният представител – родител/настойник, приема да се ангажира с настоящите Официални Правила и задължително да спазва техните условия, както и декларира, че има навършени 14 години, че действа като законен представител (в случай че участва от името на малолетно лице), както и че има съгласие на родител/настойник за участие в Промоцията, в случай че е непълнолетно лице. Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ 9. Предоставените награди от организатора са общо 120бр. куфари за всички търговски вериги и обекти (цветовете, с които е изобразена наградата (куфар) на рекламните материали са илюстративни, възможно е цветовете на предоставената като награда (куфар) да се различават). Участието с един касов бон дава възможност за спечелване на 1 бр. награда (куфар). Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда промоцията. Във всеки обект ще бъде изтеглен по един печеливш, който ще спечели предоставения куфар. Всеки печеливш печели 1бр. награда (куфар). 10. Тегленето на наградите ще бъде извършено в десет дневен срок от изтичане на срока на промоцията за всеки обект, участващ в промоцията, по отделно. Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в промоцията за съответния обект с надлежно надписани и пуснати касови бележки. Тегленето ще бъде извършено в присъствие на представител на Организатора. 11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника. 12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет. Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ Кога и къде се обявяват печелившите? 13. Имената на печелившите ще бъдат оповестени след теглене на наградите на Facebook страницата на TEDI - TEDI, както и на печатни материали в обекта, в който са изтеглени 14. За удобство на печелившите участници до 10 дни след провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с тях на предоставения телефонен номер за уточняване на начина на получаване на наградата. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от датата на предоставяне на адресните си данни на Организатора. 15. Ако в рамките на срока, описан в предходнта точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Промоцията, той губи правото си на награда. 16. В случай че след края на промоцията са останали нераздадени награди поради причините, посочени в предходната точка, Организаторът провежда ново теглене измежду всички участници, които не са спечелили награда и са отговаряли на условията за спечелване на съответната награда. В този случай предходните точки се прилагат съответно. 17. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка най-късно до 20 работни дни след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора. 18. Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора. 19. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане аз телефонния номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там. 20. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. 21. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 месец след края на Промоцията, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си. 22. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. 23. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката. Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА 24. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес и телефонен номер. 25. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина. 26. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда. Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 27. Краят на Промоцията е обозначен на рекламните материали за всеки обект. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата на TEDI - https://www.facebook.com/TEDIBG/, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация. Раздел IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 28. Администратор на Вашите лични данни е: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Иван Иванов с.Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022 Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47 Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236 Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236 28.1. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата промоция. 28.2. Регистрирайки се за участие в Промоцията с пускане на касовата бележка, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите договорни партньори (куриери и подизпълнители) личните си данни (телефонен номер, а при условие, че печели име и адрес за доставка на наградата), с цел участие в настоящата промоция и установяване на контакт с него във връзка с доставката на награда. 28.3. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер за контакт по време и в период от 1 (един) месец след края на промоцията във връзка с нея. 28.4. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на TEDI - www.facebook.com/TEDIBG/, както и на печатни материали в обекта, в който са изтеглени, и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, свързани с настоящата промоция, за което той не им дължи заплащане. 28.5. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните. 28.6. Вашите / лични данни ще бъдат обработвани за целта на настоящата промоция. 28.7. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство. 28.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 1(един) месец след приключване на промоцията. 28.9. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от Промоцията. 28.10. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране. 28.11. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес. 28.12. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 28 по-горе. 28.13. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Раздел X. ДРУГИ 29. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Промоцията на Facebook страницата на Queen’s - www.facebook.com/TEDIBG/. 30. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство. 31. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна. 32. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София. С включването си в Промоцията участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Промоцията.

ВИЖ СЪЩО

 • НОВИНИ

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →
 • НОВИНИ

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →