05.03.2021

Промоция "Спечели TEDI купичка"

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ TEDI КУПИЧКА, ПРИ ПОКУПКА НА 1 БР. ЗЪРНЕНА ЗАКУСКА TEDI!“

Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 1. Играта се организира под името „Спечели Tedi купичка, при покупка на 1 бр. зърнена закуска TEDI!”.
 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 1. Организатор: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричано по – долу Организатор.
 1. Играта е с продължителност от 24:00 часа на 01.03.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в който се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да променя датите на играта, ако последното е наложено от непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора.
 2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на играта www.TEDI.bg.
 3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила, след публикуването им на официалната страница на Tedi, а именно:страницата: www.TEDI.bg .

Раздел II. УЧАСТНИЦИ

 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СКРЕЧ КАРТА И НАГРАДА

 1. Играта се провежда единствено в, обозначените с рекламни материали на Играта, търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 1 бр. Tedi зърнена закуска, наричано по-долу „продукт“, от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на зърнени закуски по избор, с търговската марка Tedi, ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите Tedi купичка или да опитате късмета си отново.
 3. Продуктите Tedi ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.

Какво трябва да направите, за да участвате в играта и да спечелите награди?

 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

12.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, 1 бр. Tedi зърнена закуска и ще получи скреч карта с възможност да спечели Tedi купичка или да опита късмета си отново.

12.2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на търговския обект, в който се провежда играта, за наличности на награди и от къде може да получи своята скреч карта.

12.3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на 1 бр. Tedi зърнена закуска, съгласно условията на Играта.

Раздел IV. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

 1. Предоставените от организатора скреч карти са общо за всички търговски обекти - 27 580 бр., от които 8 260 бр. са с текст „Печелиш детска купа“, 19 320 бр. са с текст “Опитай пак!“.
 2. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.
 3. Наградите се получават, срещу печеливша скреч карта, на касите на съответния обект.
 4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или давани на лице, различно от спечелилия.
 5. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Раздел V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник.

 1. Всеки участник следва да се информира предварително, на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на наградите.
 2. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта, по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: на официалната страница на играта - www.TEDI.bg, в случай, че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

22.1. Адрес за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

22.2. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на играта организирана от „Тимбарк България“ ЕООД.

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За участниците в играта:

- Двете имена

За спечелилите участници:

- три имена;

- други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.

22.3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

22.4. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.

22.5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

22.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

22.6.1. За участниците в играта: до 30 дни, след приключването на играта

22.6.2. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват по закона за счетоводството, за периода на съхранение на счетоводните документи.

22.7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от играта.

22.8.Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

22.9.Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13., т.13.1. по-горе.

22.10. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.

22.11. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България

22.12. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни

Раздел V­­. ДРУГИ

 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на официалната страница на Tedi, а именно: www.TEDI.bg.
 2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

ВИЖ СЪЩО

 • НОВИНИ

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →
 • НОВИНИ

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →