29.08.2019

С Tedi на училище! Вземи страхотни ТЕДИ тетрадки и се подготви за тази учебна година

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАНА ТЕТРАДКА ПРИ ПОКУПКА НА TEDI ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 2.50 ЛВ.!“ Раздел I. ОРГАНИЗАТОР 1. Играта „Спечели брандирана тетрадка при покупка на Tedi продукти на обща стойност минимум 2.50 лв!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“. Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България. 3. Играта е с продължителност от 01.09.2019 до 30.09.2019 г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в който се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години. 4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри. Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ 5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“. 6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на продукти Tedi еднократно на обща стойност минимум 2.50 лв., наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При еднократното закупуване на продукти по избор с търговската марка Tedi на обща стойност минимум 2.50 лв. ще получите брандирана тетрадка. 7. Продуктите Tedi ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на награди ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите? 8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва: 8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта продукти по избор с търговската марка Tedi на еднократно на обща стойност минимум 2.50 лв. и ще получи брандирана тетрадка. 8.2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди. 8.3. Участниците могат да участват неограничено, стига отделните еднократни покупки на продукти с търговската марка Tedi да са на обща стойност минимум 2.50 лв., съгласно условията на Играта. Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ 9. Предоставените награди от организатора са общо за всички търговски обекти - 44900 бр. 10. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта. 11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника. 12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет. Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА 13. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите. 14. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда. Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 15. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. Раздел VIII­­. ДРУГИ 16. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg. 17. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство. С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

ВИЖ СЪЩО

 • НОВИНИ

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →
 • НОВИНИ

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →