11.03.2022

СПЕЧЕЛИ TEDI ПОДЛОЖКА ЗА ХРАНЕНЕ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ TEDI ПОДЛОЖКА ЗА ХРАНЕНЕ, ПРИ ПОКУПКА НА TEDI ПРОДУКТИ НА СТОЙНОСТ 2 ЛВ.!“

Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1. Играта се организира под името „Спечели Tedi подложка за хранене, при покупка на Tedi продукти на обща стойност минимум 2 лв!”.

2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. Организатор: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричано по – долу “Организатор”.

4. Играта е с продължителност от 00:00 часа на 14.03.2022 г. до 23.59 часа на 10.04.2022 г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в който се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да променя датите на играта, ако последното е наложено от непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора.

5. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на играта www.TEDI.bg.

6. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на играта, а именно: www.TEDI.bg.

Раздел II. УЧАСТНИЦИ.

7. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.

8. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
Раздел III. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

9. Играта се провежда единствено в, обозначените с рекламни материали на Играта, търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

10. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на продукти Tedi на обща стойност минимум 2 лв., наричани по-долу „продукти“, от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на продукти по избор, с търговската марка Tedi, на обща стойност минимум 2 лв. ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите Tedi подложка за хранене или да опитате късмета си отново.

11. Продуктите Tedi ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Какво трябва да направите, за да участвате в играта и да спечелите награди?

12. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

12.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, продукти по избор с търговската марка Tedi, на обща стойност минимум 2лв., и ще получи скреч карта с възможност да спечели Tedi подложка за хранене или да опита късмета си отново.

12.2. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на награди и от къде може да получи скреч карта.

12.3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Tedi на обща стойност минимум 2 лв., съгласно условията на Играта.

Раздел IV. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ.
13. Предоставените от организатора скреч карти са общо за всички търговски обекти - 36 000 бр., от които 12 000 бр. са с текст „Tedi подложка за хранене“, 24 000 бр. са с тeкст “Опитай пак!“.

14. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.

15. Наградите се получават, срещу печеливша скреч карта, на касите на съответния обект.

16. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

17. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.


Раздел IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА.

18. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник.

19. Всеки участник следва да се информира предварително, на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на наградите.

20. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.
Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

21. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

22. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта, по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg или на официалната страница на играта - www.TEDI.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VI¬¬. ДРУГИ.

23. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на официалната страница на Играта, а именно: www.TEDI.bg.

24. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.


ВИЖ СЪЩО

 • НОВИНИ

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г

  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  Годишна среща на детските читателски клубове „Бисерче вълшебно“, 2023г
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →
 • НОВИНИ

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“

  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  Резултати национална кампания „Бъди герой с TEDI“
  НАУЧИ ПОВЕЧЕ →