ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БРАНДИРАНА СЪРФ ДЪСКА ПРИ ПОКУПКА НА TEDI ПРОДУКТИ НА МИНИМАЛНА СТОЙНОСТ 2,50 ЛВ.!“

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР1. Играта „Спечели брандирана сърф дъска при покупка Tedi продукти на минимална стойност 2,50 лв.!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Ловешка област, с ЕИК: 110558022, наричан по-долу „Организатор“.Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ2. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.3. Играта е с продължителност от 00:00 на 01.06.2023 год. до 23:59 на 30.06.2023 год. или до изчерпването на талоните за участие в съответния търговски обект. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата: www.tedi.bg.Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ4. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.4.1. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  НАГРАДИ5. Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.6. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на Tedi продукти на минимална стойност 2,50 лв., наричани по-долу „продукти“ от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти и попълване на талон. При закупуване на продукти Tedi на минимална стойност 2,50 лв. и попълване на талон  участвате в томбола за спечелването на брандирана сърф дъска.7. Продуктите Ted ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти) и извън периода на Играта, но регистрирането на талони с прикрепени към тях касови бележки и участието в томболата ще бъде възможно само през периода на провеждане на Играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?8. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:8.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта Tedi продукти на стойност 2,50 лв. и ще получи талон за участие в томбола.8.2. Талоните за Играта са ограничен брой за всеки отделен търговски обект. Преди извършването на покупка участниците следва да се информират на касата за наличности на  талони за участие.  8.3.  Всеки участник следва да изпише собствено и фамилно име, телефонен номер за връзка и номер на касова бележка на лицевата страна на талона за участие; да прикрепи касовата бележа към него и да постави талона, заедно с прикрепена касова бележка в определената за целта промоционална кутия на касата на магазина.8.4. Участниците могат да участват неограничено, при условие, че отделните покупки на продукти с търговската марка Tedi  са  извършени съгласно условията на Играта.8.5. Тегленето на наградите ще бъде извършено в 10- дневен срок от изтичане на срока на Играта за всеки обект поотделно.  Тегленето ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници в Играта за съответния обект с надлежно надписани и пуснати талони, с прикрепени към тях касови бележки. Тегленето се извършва в присъствието на представител на Организатора. Във всеки участващ търговски обект ще бъдат изтеглени по три талона, като първият талон е печеливш, а останалите 2 талона са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си; не е потърсил наградата си или Организаторът не е могъл да се свърже с него по независещи от Организатора причини (вж. Раздел VI по-долу).Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ9. Предоставените награди – брандирана сърф дъска, от Организатора са общо за всички търговски обекти  -  61  бр.10. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект е предвидена по една награда. Седин талон, пуснат в един търговски обект, може да се спечели само една награда.11. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.12. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.Раздел VI. ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ13. В 10-дневен срок от  провеждане на тегленето представител на Организатора ще се свърже с печелившите участници на предоставения телефонен номер.14. Ако в рамките на срока, описан по предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочения негов телефон или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си да получи наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 8.5. резервен печеливш.15. Наградата се получава в обекта, в който е участвал печелившия участник лично или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.16. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на телефонния номер за връзка при доставката. В този случай наградата се връчва на резервен печеливш, изтеглен по реда на т. 8.5.Раздел VII. ЛИЧНИ ДАННИ17. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:Администратор на Вашите лични данни е:„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022  1.1.      Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 471.2.      Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. Кутия 2361.3.      Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. Кутия 23618. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия, мобилен телефонен номер  - на всички участници; име, фамилия, мобилен телефон - на спечелилите участници.19. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.20. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.21. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.22. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.23. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази Игра.24. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.25. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес за защита на личните данни, както е посочено в точка 1.26. Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес.27. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.Раздел VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА28. Организаторът не носи отговорност, ако количествата талони за участие са се изчерпали в съответния търговски обект. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на талоните.29. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да предостави награда в случай на подаден непълен, неточен телефонен номер за връзка.30. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА31. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата: www.tedi.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.Раздел X. ДРУГИ32. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата: www.tedi.bg.332. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта. ©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД ВИЖ СЪЩО