ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „УЧИЛИЩЕТО Е ЗАБАВНО С TEDI!“

Раздел I.  ОРГАНИЗАТОР. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.


 1. Играта се организира под името „Училището е забавно с Tedi!”.

 2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 1. Организатор: „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричано по – долу “Организатор”.

 1. Играта е с продължителност от 00:00 часа на 01.09.2023 г. до 23.59 часа на 30.09.2023 г. или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да променя датите на играта, ако последното е наложено от непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора.

 2.  Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на играта www.TEDI.bg.

 3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на играта, а именно: www.TEDI.bg.

Раздел II. УЧАСТНИЦИ.


 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.

 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.


 1. Играта се провежда единствено в, обозначените с рекламни материали на Играта, търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на продукти Tedi на обща стойност минимум 3 лв., наричани по-долу „продукти“, от обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти. При закупуване на продукти по избор, с търговската марка Tedi, на обща стойност минимум 3 лв. ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите Tedi училищна програма - магнит или Tedi линия или да опитате късмета си отново.

 3.  Продуктите Tedi ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Какво трябва да направите, за да участвате в играта?


 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

12.1.   Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта, продукти по избор с търговската марка Tedi, на обща стойност минимум 3лв., и ще получи скреч карта с някоя от следните възможности:  да спечели Tedi училищна програма - магнит, Tedi линия или да опита късмета си отново.


12.2.   Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който е извършена покупката.


12.3.   Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на награди и от къде може да получи скреч карта.


12.4.   Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Tedi на обща стойност минимум 3 лв., съгласно условията на Играта.


Раздел IV. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ.


 1.  Предоставените от организатора скреч карти са общо за всички търговски обекти  -  35 550 бр., от които печеливши - 3950 бр. са с текст „Tedi училищна програма“ , печеливши - 7900 бр. са текст „ Теди линия“,  непечеливши -  23 700 бр. са с тeкст “Опитай пак!“.

 2. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта.

 3. Наградите се получават, срещу печеливша скреч карта, на касите на съответния обект.

 4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

 5. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

 


 


Раздел IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА.


 1. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник.

 2.  Всеки участник следва да се информира предварително, на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличности на наградите.

 3. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.


 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.

 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта, по всяко време, обявявайки това на страницата на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, а именно: www.tymbark.bg или на официалната страница на играта - www.TEDI.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел VI­­. ДРУГИ.


 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на официалната страница на Играта, а именно: www.TEDI.bg.

 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

            С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.


 


©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД


 


 


 ВИЖ СЪЩО